Ask Your Question
0

Anakin v2 report

asked 2020-04-27 17:06:23 -0500

S.Jani gravatar image

Sziasztok!

https://codepen.io/kergeKukac/pen/abv... Kaphatok visszajelzést a kódról? Egy takarítás ráfért volna még, de már nem volt erőm. :) Köszönöm.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2020-04-29 15:58:08 -0500

aze gravatar image

Wow, eleg meno lett!

Nagyon szepen tetted egyedive es a kod is eleg jol nez ki. Nem hasznalsz felesleges classokat, csak pont amennyi kell, szepen rendezett a kod, nem nagyon van felesleges kodismetles. Szep munka!

Egyetlen aprosagot lattam, hogy div+h1 kombo helyett siman eleg egy blockquote element-et hasznalni az idezeteknek, mert arra valo, de amugy nagyon kirany :)

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

Stats

Asked: 2020-04-27 17:06:23 -0500

Seen: 60 times

Last updated: Apr 29