Ask Your Question
0

Miért fut át más szöveg a fixált pozíciójú <nav> fekete hátterén?

asked 2020-04-29 15:40:47 -0500

updated 2020-04-29 16:00:52 -0500

https://codepen.io/Itti86/pen/YzyQwae

MIlyen css oparanccsal lehet beállítani, hogy a teljes menü fekete hátterén ne fusson át a blockquote-ok szövegei?

Előe is köszönöm a választ!

Üdv:

KI.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2020-04-29 16:02:22 -0500

aze gravatar image

Alapvetoen ha osszecsuszas / egymas fole eres van, akkor az az elem lesz feljebb, amelyik lentebb van a kodban.

Ha valami pozicionalva van, akkor ok a nem pozicionaltak felett lesznek, de az egy kulon kategoria, es kategorian belul ugyanigy mukodik. Haromfelekeppen lehet megoldani:

  • Csak a nav legyen pozicionalt a tetejen
  • Tedd a nav-ot a kodban legalulra, de pozicionald az oldal tetejere
  • Hasznalj egy z-index: 1; szabalyt a nav-ra, amivel minden fole helyezed :)
edit flag offensive delete link more
0

answered 2020-04-29 16:30:17 -0500

ÚÚÚ nagyon möszönöm!!! :D

edit flag offensive delete link more

Your Answer

Please start posting anonymously - your entry will be published after you log in or create a new account.

Add Answer

Question Tools

Stats

Asked: 2020-04-29 15:40:47 -0500

Seen: 52 times

Last updated: Apr 29